Teknolojik dönüşüm kamu sektörünün iş yapış biçimlerini gözden geçirmesini gerekli kılıyor

EY Türkiye, dünyada ve Türkiye’de kamu dalı üzerindeki değişim ve dönüşüm eğilimlerini değerlendirdiği çalışmada, hükümetlerin yenilikçilik ve dönüşüm inisiyatiflerini hayata geçirmekte karşılaştıkları yapısal ve pratik problemleri ve bu meselelerin aşılması için izlenebilecek yol haritalarını kıymetlendiriyor. Özelleştirilmiş yenilikçi tahlillerin ve bu tahlilleri hayata geçirecek dijital teknolojilerin seçimi ve uygulamasının dönüşüm inisiyatiflerinin başarısı üzerine tesirinin altını çiziyor

Değişim ve dönüşüm hiç bu kadar süratli olmamıştı

Dünya yaşayış, çalışma ve irtibat biçimlerimizi kökten değiştiren, adaptasyonu sıkıntı bir teknolojik ihtilal ile karşı karşıya. Teknolojik ihtilal, hayatın her alanını dönüştürmeye devam edecek. Bu durum beraberinde hem fırsatlar hem de yeni riskler ve belirsizlikler getirmeyi sürdürecek. Dönüşen yeni toplumsal ve ekonomik tertipte kurumlar, şirketler ve bireyler için muvaffakiyet, adaptasyon hünerine ve suratına bağlı.

Kamu bölümü de değişmek, dönüşmek zorunda. Devletlerin iş yapış biçimlerini gözden geçirmeleri bir gereklilik

Kamu, toplumsal ve ekonomik hayatın en büyük ve stratejik aktörlerinden biri. OECD ülkelerinde her 5 çalışandan 1’i kamu tarafından istihdam ediliyor. Kamu dalı halihazırda dünyadaki en büyük hizmet sağlayıcı ve ekonomik hayatın tüm aktörleri üzere bu değişim ve dönüşüm sürecinin direkt muhatabı. Bu doğrultuda EY Türkiye Kamu Kesimi Danışmanlık Hizmetleri kısmı, kamu bölümü üzerindeki değişim ve dönüşüm baskısını 5 başlıkta kıymetlendiriyor.

 • Daha fazlasını daha azıyla yapmak
 • Artan hizmet gereksinimine yanıt vermek
 • Kamu bölümüne olan inancı tesis etmek
 • Ekonomik rekabet gücünü artırmak
 • Endüstride dönüşümü desteklemek

Bu değişim ve dönüşüm baskısının karşısında ise kamu bölümünün mevcut dönüşüm inisiyatifleri konumlanıyor. EY ilgili çalışmasında, dünyada ve Türkiye’de mevcut kamu dalı dönüşüm inisiyatiflerinin 6 temel alana odaklandığını belirtiyor.

 1. İnsan – Makine İş Birliği | Vatandaşların gereksinimlerine teknolojik tahliller getirilmesi
 2. Kamuyu Yine Ölçeklendirme | Tesiri ispatlanmış mikro ölçekli yeniliklerin kamusal ölçeğe taşınması
 3. Vatandaşların İştiraki | Vatandaşların kamu hizmetlerinin dizaynında faal rol alması
 4. Toplu yahut Şahsî Hizmetler | Kamu hizmetlerinin bireye özel ya da toplulaştırılmış halde sunulması
 5. Deneysel Kamu Siyasetleri | Küçük yatırımlarla büyük tesirler yaratan kamu hizmetlerinin tasarlanması
 6. Organizasyonel Yine Yapılanma | İnsan kaynağı, süreçler ve finansman araçlarının yenilikçi tekniklerle tekrar tasarlanması

Devletlerin yenilikçilik ve dönüşüm inisiyatiflerini hayata geçirmekte karşılaştıkları yapısal ve pratik sıkıntılar birbirine çok benziyor

Kamu dalındaki dönüşüm inisiyatiflerinin muvaffakiyetinde bütçe, kurumlar ortası uyum, entegre bilişim altyapısı, stratejik maharet ve yetkinliklerin mevcudiyeti ve uzun vadeli bakış açısı temel muvaffakiyet faktörleri olarak tanımlanıyor. EY, uygulamaların muvaffakiyetinde sorun için özelleşmiş yenilikçi tahlillerin ve bu tahlilleri hayata geçirecek dijital teknolojilerin seçimi ve uygulamasının ehemmiyetinin altını çiziyor. Bununla birlikte yeni sıkıntıların eskilerine nazaran daha çok boyutlu olduğu; birlikte çalışmanın, iş birliğinin, koordine olmanın artık daha da kıymetli olduğu belirtiliyor.

Türk kamu dalı sürecin ve sürecin getirdiklerinin farkında

“Dönüşüm her vakit sancılı lakin kamu dalının dönüşümünün önündeki zorluklar yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik tahlillerle aşılabiliyor” diyen EY Türkiye Yardımcı Şirket Ortağı ve Kamu Dalı Başkanı Serhat Akmeşe, “Günümüz dinamikleri kamunun rolünü tekrar düşünmemizi zarurî kılıyor, kamu bölümü artık en büyük ve stratejik hizmet sağlayıcı. Klasik yaklaşımdan yeni kamu idaresi yaklaşımına geçişimiz hızlanmalı. Türk kamu dalı sürecin ve sürecin gerekliliklerinin farkında, ulusal siyaset dokümanlarında kamu hizmet sunumunda ve siyaset süreçlerinde yenilikçiliğe, dijitalleşmeye, dönüşüme ait daha çok taahhüt ve uygulamada daha çok teşebbüs görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Dönüşüm nasıl hızlandırılabilir?

Akıllı Altyapı: Günümüzün kentleşme, etraf kirliliği, su kıtlığı ve iklim değişikliği üzere temel sorunlarıyla akıllı altyapılar oluşturularak çaba edilebilir. Akıllı temaslı ve elektrikli araçlar, akıllı güç şebekeleri, enerjiyi verimli kullanan binalar, objelerin interneti ağları ve açık bilgi portalları akıllı altyapıyı oluşturmada kullanılacak değerli birtakım ögeleri oluşturuyor. Dünyanın bir yenilenme sürecine girdiği günümüzde akıllı altyapılara yatırım yapılması en son teknolojilerin verimlilik, direnç ve sürdürülebilirlik alanlarında sağladığı yararlardan yararlanılmasını sağlayacaktır.

Kamusal Paha: Talebin arttığı ve büyüme görünümünün bilinmeyen olduğu bir global ortamda idarelerin kamu hizmetlerini ve altyapıyı sürdürülebilir formda finanse etmenin yollarını bulmaları gerekiyor. Blockchain ve robotik süreç otomasyonu (RSO) üzere dijital teknolojiler bu manada hizmet sunumu için yeni modellerin keşfedilmesi, daha aktif harcamalar yapılarak kaynak idaresinin güçlendirilmesi, programlara ve hizmetlere yapılan yatırımın vatandaşlar için elde edilen sonuçları direkt etkilemesi ve hesap verebilirlik ile inancın artırılması için kullanılabilir. Rutin iş süreçlerinin otomasyonunda kullanılan RSO, kamu hizmetlerinde vazifelilerinin daha katma bedelli işlere odaklanmalarına imkân tanıyabilir. Bilgiye dayalı karar alma süreçleri, örneğin vergi ödemelerinde ortaya çıkabilecek sorunların aktif idaresine yahut kaynak kullanımında tedbir hedefli aksiyon alınmasına katkı sağlayabilir. Bununla birlikte dönüşümün başarılı olabilmesi için idarelerin özel işletmeler, kar emeli gütmeyen tertipler, toplumsal teşebbüsler ve vatandaşlardan oluşan büyük bir ekosistemde yenilikçi hizmetleri ve işletme modellerini geliştiren ve yöneten bir platform haline gelmesi gerekiyor.

Hizmet Tecrübesi: Günümüzde vatandaşlar kamu hizmetlerinin de tıpkı özel bölümden aldıkları hizmetler üzere şahsileştirilmiş olmasını bekliyor. Bu doğrultuda hükümetlerin, vatandaşların kamu hizmeti tecrübesini güzelleştirmede dijital teknolojileri nasıl kullanabileceklerini tasarlamaları gerekiyor. Bu da siyaset tasarımı ve hizmet sunumunda ‘önce vatandaş’ kültürü ve anlayışının benimsenmesini gerektiriyor. Burada ana maksat ise şeffaf ve aktif bir etkileşim sağlanması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi olmalı. Yapay zekâ ile birlikte gelen şahsileştirilmiş hizmetler, ulaşım müddetlerinin kısaltılması, öğrencilere kişisel öğrenme gereksinimlerine uygun eğitim takviyesi sağlanması, gereksinime ve uygunluğa nazaran toplumsal hizmetlere iştirak üzere pek çok alanda yenilikleri beraberinde getiriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı