Muş Valiliği ‘düzensiz göç’e ilişkin genel emir

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün imzasıyla yayımlanan genel buyrukta, Türkiye’nin hem coğrafik pozisyonu hem de bulunduğu bölgede yaşanan krizler nedeniyle göç hareketliliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında geldiği kaydedildi.

Türkiye’nin; Suriye, Afganistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere istikrarsızlık yaşanan bölgelerden gelerek Avrupa’ya geçmek isteyenler için transit ülke olmasının yanında, gaye ülke pozisyonuna geldiği söz edilen açıklamanın devamında ise şu tabirlere yer verildi:

Söz konusu sistemsiz göç akınları karşısında, sistemsiz göçle gayret alanında kaynak ülkede başlayan ve tekrar kaynak ülkede son bulan bir strateji izlenmektedir. Bu çerçevede, sistemsiz göçün kaynağında önlenmesi, hudut güvenliğinin artırılması, sistemsiz göçle ülke içerisinde tesirli uğraş ve faal geri gönderme düzeneği oluşturulması temel amaçlarımızdır.

– Alınan tüm önlemler karşısında, bilhassa göçmen kaçakçılarının yeni prosedürler kullandığı, sistemsiz göçmenlerin yeni rotalar oluşturmaya çalıştığı bilinmektedir. Kelam konusu yeni gelişmeler ışığında ek önlemlerin hayata geçirilmesi elzem hale gelmiştir. Bu nedenle kelam konusu yeni gelişmeler ışığında ek önlemlerin hayata geçirilmesi gereği hasıl olduğundan 5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanunu’nun 9/Ç unsurunda yer alan ‘Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve başka mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel buyruklar çıkarabilir ve bunları ilan ederler‘ kararı ile mezkur kanunun 11/C hususunda yer alan ‘İl hudutları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu iyiliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve vazifelerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve önlemleri alır‘ kararı mucibince, bu genel buyruk yayımlanmıştır.

– Ticari taksilerin vilayet dışına yabancı yolcu taşıması halinde bu genel buyruk ekinde yer alan ve yabancıların vilayetler ortası seyahatlerine imkân tanıyan evrakların denetimi zaruridir. Doküman denetim yükümlülüğüne uymayan taksiciler hakkında, 6458 sayılı Yabancılar ve Milletlerarası Muhafaza Kanunu’nun 102’nci unsurunun ikinci fıkrasına istinaden kolluk ünitelerince idari para cezası uygulanacak ve göçmen kaçakçılığından isimli süreç yapılacaktır.

– Tır parkı olarak hizmet veren yahut tırların hizmet aldığı tesislere tır brandalarını kesip girerek sistemsiz göçe bahis olan yabancıların engellenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla faal çaba gayesiyle, tır parklarında kamera sisteminin zarurî hale getirilmesi ve fiziki güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması ile kolluk ünitelerimizce tır parklarında kontrollerin arttırılması gayesiyle ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar acilen yapılacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.